Proces

Proces

Dit project liep van mei tot december 2016. We overlopen hier de ondernomen stappen in het proces.

 

Keuze van de zes teams

 

Wie wil springen? Wie heeft zin om te participeren? In de vraag naar wie wil participeren aan het project is de VGC en zijn ad-hocwerkgroep kwaliteitsvolle zorg van het volgende vertrokken:

 • Elk team (van eenmanspost tot een groep van 15 medewerkers) dat in een Brusselse gezondheids- en welzijnsvoorziening werkt kan in aanmerking komen. Er dient een functionele samenwerking te zijn tussen de verschillende leden die deelnemen: hetzij behoren tot eenzelfde team hetzij vanuit een zelfde kader werken met gelijkaardige taakinhouden.
 • Het is zinvol om een goede mix te kiezen van teams die bereid zijn om rond zelfzorg stil te staan. Een mix op vlak van sectoren (personen met een beperking, ouderen, kinderopvang, bijzondere jeugdzorg, …); van soorten organisaties (team die deel uitmaken van een grote organisatie, éénmansposten, …).
 • Er moet een zekere bereidheid zijn van teams om stil te staan rond stilvallen, te praten over veerkracht, de eigen werking in vraag stellen, …
 • Uitnodiging. Dit gebeurt via het netwerk van de docenten. Er wordt rechtstreeks contact gemaakt met een aantal organisaties waarvan geweten is dat het thema leeft. De voorbije jaren hebben we in ons navormingsprogramma heel wat gezondheids- en welzijnswerkers ontmoet die met dit thema bezig zijn.

 

De VGC ondersteunt de communicatie van het kader, de doelstellingen en het opzet van het project naar de organisaties en de teams die willen participeren en instromen in het project.

 

De selectie is gebeurd in overleg met de ad-hocwerkgroep. De keuze is om heel verschillende teams te nemen. Uit zes verschillende sectoren: een leefgroepteam, project bruggenbouwers met medewerkers uit verschillende organisaties, medewerkers van eenzelfde woonzorgcentrum uit verschillende teams, een wijkgezondheidscentrum met artsen, administratieve kracht, onthaal, projectmedewerker, ...

 

De deelnemende organisaties zijn:

 

 • Minor-Ndako – team Minor (sector van Bijzondere Jeugdzorg)
 • Medikuregem – Wijkgezondheidscentrum (sector van gezondheidszorg)
 • Atelier Groot-Eiland – team duurzame voeding (sector van sociaal economie)
 • Bruggenbouwers – overlegplatform vanuit BWR (vanuit sectoren gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en thuislozenzorg)
 • Elmer – kinderdagverblijf (sector van kinderopvang)
 • Eureka – Woonzorgcentrum (sector van ouderenzorg)

 

 

Voorbereidende fase

 

We werkten op maat van elk team met zijn eigenheid en werking, zijn leidinggevende, zijn sfeer en dynamieken.

We overlegden op voorhand om zicht te krijgen op de eigenheid van het team (o.a. zicht krijgen op aantal krijtlijnen van het team, op een aantal hot-topics van het team, teamdynamiek,…). We kozen er expliciet voor dat mensen vrijwillig konden deelnemen.

 

Aanpak

Met een onderzoekende bril en vanuit een open mind hebben we uitgenodigd om stil te staan. We zetten in op het vermogen van hulpverleners om de eigen krachten aan te spreken en als team constructief aan de eigen veerkracht te werken. We verwezen naar “achtergrond van onze aanpak” voor meer info.

 

Activiteit zelf

 

Het ideale concept was het volgende aanbod :

Dag 1: “Reculer … pour mieux sauter” met als voorgestelde inhoud : stilstaan, interactief exploreren van de ervaringen rond veerkracht, kaders rond veerkracht, analyse van krachten en uitdagingen rond veerkracht op individueel niveau en op teamniveau, selectie van “experimenteer- thema’s” met het team en keuze concrete acties - volledige dag

Dag 2: opvolging met als voorgestelde inhoud : bespreken concrete acties, opvolgen concrete acties, interactief exploreren van inhoudelijke thema’s, vooruitzicht en implementatie – halve dag

Tussenperiode (tussen dag 1 en 2) van 4 à 6 weken met als motivatie om het team tijd te geven om tussen de sessies te experimenteren met de thema’s geselecteerd in dag 1.

 

De realiteit :

Omwille van verschillende redenen – eigen aan de werking van de desbetreffende dienst – is dit ideaal plaatje bij geen van de 6 trajecten zo doorgegaan. De uitvoering is uitgewerkt per traject.

 

 

Traject op maat van de organisatie

 

We gaan per traject in op de eigenheid van thema in organisatie, de samenstelling van de deelnemersgroep, de concrete planning en de evaluatie

 

 • Minor-Ndako – team Minor (sector van Bijzondere Jeugdzorg)

 

Voorgesprek met verantwoordelijke 'personeel en interne communicatie', de hoofdbegeleider en een begeleider van het team van Minor.

De eerste sessie was een volledige dag. De implementatie is telefonisch gebeurd.

Alle teamgenoten zijn uitgenodigd te participeren. Naast het doornemen van de factoren die impact hebben op de individuele veerkracht en het teamveerkracht is het team gekomen tot een analyse van de pleidooien waar ze al positief in waren en waar er nog verbetering mogelijk was. Finaal is het team gekomen tot een selectie van hun top 3 van gewenste vernieuwingen.

 

 • Medikuregem – Wijkgezondheidscentrum (sector van gezondheidszorg)

 

Voorgesprek met teamcoördinator.

Alle teamgenoten zijn uitgenodigd te participeren.

Uitvoering (2 x 2u) met als inhoud : Bespreken van factoren die impact hebben op de individuele veerkracht en het teamveerkracht. Bespreken van pleidooien en link met haalbaarheid naar implementatie. Opvolging.

 

 • Atelier Groot-Eiland – team voeding (sector van sociaal economie)

 

Voorgesprek met directeur en trajectbegeleider. Zodra team geselecteerd is, aanvulling vanuit telefonisch gesprek met teamcoach.

Uitvoering (3 x 2u) met als inhoud : Bespreken van factoren die impact hebben op de individuele veerkracht en het teamveerkracht. Bespreken van pleidooien en link met haalbaarheid naar implementatie. Opvolging.

 

 • Bruggenbouwers – overleg vanuit BWR (vanuit sectoren gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en thuislozenzorg)

 

Voorgesprek met coördinator overleg en twee collega’s uit werkveld.

Uitvoering (1 + ½ dag) met als inhoud: Bespreken van factoren die impact hebben op de individuele veerkracht en het teamveerkracht. Bespreken van pleidooien. Link naar implementatie naar eigen team. Opvolging.

 

 

 • Elmer – kinderdagverblijf (sector van kinderopvang)

 

Voorgesprek met directie, vestigingsverantwoordelijke en preventie- en vertrouwenspersoon.

Uitvoering (3 x 2u) met als inhoud : Bespreken van factoren die impact hebben op de individuele veerkracht en het teamveerkracht. Bespreken van pleidooien en link met haalbaarheid naar implementatie. Opvolging.

 

 • Eureka – woonzorgcentrum (sector van ouderenzorg)

 

Voorgesprek met directie en sociaal werker.

Uitvoering (1 x 4u) met als inhoud : Bespreken van factoren die impact hebben op de individuele veerkracht en het teamveerkracht. Bespreken van pleidooien.